Obec Míškovice Oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvodní stránka > GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 Obec Míškovice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Obec Míškovice je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Obec Míškovice    

Adresa: Míškovice 46, 768 52

IČO: 00287491

ID datové schránky: rs9atwz  

 

Obec Míškovice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením smluvně sjednalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou, na kterou se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na příslušného pracovníka obce.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Mikroregion Holešovsko, DSO

zastoupený předsedou Ing. Martinem Bartíkem

se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov

telefon: 573396630

Odpovědná osoba pro výkon pověřence

Anna Zapletalová tel.: 573 521 454

e-mail:poverenec@mikroregionholesovsko.cz

Obec Míškovice jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

 • výkonu státní správy,
 • výkonu samosprávy,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
 • zajištění interních procesů,
 • komunikace s občany.     

 Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na obec Míškovice vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu přenesené působnosti státní správy, kterou je obec pověřena.

Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi obcí a subjekty osobních údajů.

V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále obec ve svém oprávněném zájmu některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů obce.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Důležité odkazy:

Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/gdpr

Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz/gdpr

Úplné znění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): eur-lex.europa.eu

 

Poučení subjektu údajů:

Subjekt osobních údajů má v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) tyto práva:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (v případě, že osobní údaje zpracovávané u Správce jsou nepřesné),
 • uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů,
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR.pdf 

 

Menu

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Kontakt

Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice

Telefon: 573 387 037
IČ: 00287491
ID schránky: rs9atwz

Číslo účtu: 5721691/0100

starosta: Josef Polaštík 
573 387 037, 731 509 902
starosta@obecmiskovice.cz

hospodářka obce:
Petra Svačinová
573 387 037
hospodarka@obecmiskovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 08.00-17.00 hod.
MÍSTOSTAROSTA
17.00-18.00

Úterý      08.00-14.00 hod.
Středa    08.00-17.00 hod.
Čtvrtek   08.00-14.00 hod.
Pátek      08.00-13.00 hod.

ODKAZY

CZECH POINT
http://www.czechpoint.cz/web/

http://www.socialnisluzbyzk.cz/

 logo.png 

ViewImage.jpg

 

 

Návštěvnost stránek

263436