Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obec Míškovice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Obec Míškovice je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Obec Míškovice    

Adresa: Míškovice 46, 768 52

IČO: 00287491

ID datové schránky: rs9atwz  

Obec Míškovice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením smluvně sjednalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou, na kterou se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na příslušného pracovníka obce.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Holešovsko, DSO

zastoupený předsedou Ing. Martinem Bartíkem

se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov

telefon: +420 573 396 630

Odpovědná osoba pro výkon pověřence

Ing. Olga Turečková tel.: +420 772 722 898

e-mail: poverenec@mikroregionholesovsko.cz   

Obec Míškovice jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

 • výkonu státní správy,
 • výkonu samosprávy,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
 • zajištění interních procesů,
 • komunikace s občany.     

 Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na obec Míškovice vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu přenesené působnosti státní správy, kterou je obec pověřena.

Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi obcí a subjekty osobních údajů.

V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále obec ve svém oprávněném zájmu některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů obce.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Důležité odkazy:

Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/gdpr

Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz/gdpr

Úplné znění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): eur-lex.europa.eu

Poučení subjektu údajů:

Subjekt osobních údajů má v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) tyto práva:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (v případě, že osobní údaje zpracovávané u Správce jsou nepřesné),
 • uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů,
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového úřadu. 

Ochrana osobních údajů - GDPR.pdf